T O R S  F Ö R S K O L A
Hyllie, Malmö


För Peab har vi utformat och projekterat den första förskolan i den nya stadsdelen Hyllie. Förskolan utgörs av en friliggande byggnad i flerbostadshuskvarteret Tors södra del och med sin öppna, välkomnande karaktär definierar den gaturummet och markerar samtidigt gränsen in till den stora, gemensamma kvartersgården. Utsidan karaktäriseras av den ljusa fasaden med sina varma träinslag och balkonger, som bl a kan användas för utevila.

Insidan karaktäriseras av siktaxlar - längs och tvärs huset - burspråk med utblickar samt en lugn, ljus färgsättning som utgör bas för barnen och deras kreativa lekar och alster. Fönster i barnens vistelseytor har låg eller ingen bröstning för att ge alla barn tillgång till utblickar, oavsett om man sitter, går eller kryper. De fyra, likvärdiga avdelningarna har alla kontakt till både gata och gård för att bjuda på olika intryck under dagen. Planlösningen ger möjlighet till olika aktiviteter i olika rumsligheter. Från det öppna till det mer intima.

Byggherre / Byggentreprenör: Peab. Färdigställd 2018.